​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

| |

Kraftig övervikt och fetma ökar inte bara risken för sömnapné. Det förvärrar även besvären vid astma och försvårar behandlingen. En studie på Akademiska sjukhuset visar dessutom att allt fler patienter med fetma har problem med andningen under sömnen, så kallad underventilering, och behöver hemrespirator nattetid. Man har också visat att kvinnor oftare får försenad diagnos och är mera sjuka än män när diagnosen väl ställs. Frågan lyfts med anledning av internationella sömndagen 14 mars.
– Gruppen av kvinnor som behöver hemrespirator nattetid på grund av fetma växer. Generellt får kvinnor sin andningsstörning diagnostiserad senare än män. Situationen är likartad i andra delar av landet. Sjukvården behöver bli duktigare på att fånga in dessa kvinnor tidigare för att sätta in behandling och undvika svåra komplikationer samt behov av intensivvård, säger Eva Lindberg, säger Eva Lindberg, överläkare i lungmedicin och ansvarig läkare på sömn- och andningscentrum, Akademiska sjukhuset.

Utmaningen, menar hon, är att odiagnostiserade patienter utan behandling söker vård först sent i förloppet, i samband med akut försämring, när andningssvikten är så svår att det krävs intubation och respiratorvård. Vid grav fetma behövs höga tryck för att upprätthålla rätt ventilation och då kan det vara svårt med övergång till hemrespirator på grund av komplikationer med läckage.

Underventilering orsakad av fetma (Obesity Hypoventilation Syndrome) drabbar cirka 10-15 procent av alla patienter med BMI>35. Det som händer är att bröstkorgen inte ventilerar lungorna tillräckligt. Ju större kroppsvolym desto mer syre behövs. När patienten andas för lite samlas för mycket koldioxid i blodet vilket också kan bidra till att man lättare blir andfådd.
– Underventilering ger inte alltid symtom, vilket kan försvåra upptäckt och diagnos. Men många med kraftig underventilering känner av huvudvärk på morgonen och sömnighet under dagen. Långvariga besvär kan också orsaka bensvullnad eftersom det samlas vatten i kroppen förklarar Eva Lindberg och fortsätter:
– Problemen är störst när man ligger ner. Då pressas buken upp mot bröstkorgen vilket minskar lungvolymen. Det är också vanligt att personer med underventilering på grund av fetma får svårare att andas när de ligger ner och därför väljer att halvsitta eller ha högt under huvudet under sömn.

Underventilering vid fetma kan behandlas med respiratorer för hemmabruk som blåser in extra luft i lungorna så att koldioxiden vädras ut. När det svenska kvalitetsregistret för hemrespiratorbehandling, Swedevox, startade 1996 utgjorde patienter med sådan diagnos bara en bråkdel av alla som behandlades med hemrespirator i landet. Men andelen har vuxit snabbt och utgör sedan 2007 ungefär hälften av alla som årligen startar hemrespiratorbehandling.

Källa: Akademiska sjukhuset

Föregående

Årets dietist kämpar för de mest sköra äldre

Senaste kunskapen om fetmakirurgi i ny läkarutbildning

Nästa