Avsluta prenumeration

Ange ditt kundnummer (på baksidan av tidskriften, ovanför namn och adress) och postnummer samt namn, så avslutar vi din prenumeration inför kommande utgåva.