Blodsockerfall ger sämre livskvalitet enligt diabetespatienter

| |

Mer smärtor, besvär och nedstämdhet. Det uppgav patienter med typ 2-diabetes när deras blodsockerhalt sjunkit alltför mycket och en så kallad hypoglykemi uppstått. Var femte patient i en ny svensk studie rapporterar sämre livskvalitet i samband med att de upplever måttliga eller svårare former av hypoglykemi.
Strävan att sänka ”långtidssockret” HbA1c till normala nivåer är en grundsten i behandlingen av typ 2-diabetes. De nationella behandlingsriktlinjerna förordar tidig och intensiv behandling av för höga blodsockervärden. Biverkningar i form av alltför lågt blodsocker kan uppstå vid behandling med vissa läkemedel.
Nu visar ExHype, en svensk observationsstudie genomförd på flera sjukhus, att livskvaliteten blir sämre hos många patienter med typ 2-diabetes redan när de upplever måttliga former av hypoglykemi. Studien presenteras idag i Göteborg under det pågående Kardiovaskulära vårmötet, som arrangeras varje år av Svenska Hjärtförbundet, en sammanslutning av alla specialistföreningar inom hjärtsjukvården. 1)
Var femte har symtom
Var femte deltagare i studien uppgav att de hade besvärats av måttliga eller svårare symtom av hypoglykemi under den senaste 6-månadersperioden. Nedstämdhet och smärtor var mer förekommande hos patienter som rapporterade måttliga eller allvarligare former av hypoglykemi jämfört med patienter som rapporterade att de inte upplevt eller enbart upplevt mild hypoglykemi.
– Den försämrade livskvaliteten måste tas på allvar, säger studiens huvudprövare, överläkare Ulf Rosenqvist vid medicinkliniken på Lasarettet i Motala. Detta visar att behandlande läkare noga bör överväga risken för och konsekvenserna av blodsockerfall för den enskilda patienten. Det finns nyare behandlingar som inte ger denna biverkning i samma utsträckning som till exempel sulfonureider.
I studien ingick 430 patienter (varav 61 procent män) med typ 2-diabetes. Medelåldern var knappt 69 år och 70 procent hade haft typ 2-diabetes i minst 7 år. Patienterna behandlades med en kombination av metformin och en sulfonureid (vanligast glibenklamid), och ingen deltagare hade tidigare behandlats med insulin.
Av deltagarna uppgav 81 procent att de inte upplevt eller enbart upplevt mild hypoglykemi medan 19 procent uppgav att de upplevt måttliga eller svårare fall av hypoglykemi under den senaste 6-månadersperioden.
Livskvaliteten var lägre hos de patienter som upplevde måttliga eller allvarligare former av hypoglykemi jämfört med de patienter som inte upplevde eller enbart upplevde mild hypoglykemi. På en livskvalitetsskala mellan 0 och1 där 1 är full hälsa och 0 är död var skillnaden mellan grupperna ca 0,07 (0,81 vs. 0,88; p <0,01).
1) Pettersson, Billie, Rosenqvist Ulf , Deleskog Anna, Journath Gunilla, Wändell Per: Self-reported Experience of Hypoglycaemia among patients with Type 2 Diabetes in Sweden (ExHype)
Källa: MSD

Föregående

Nya perspektiv på ätstörningar hos flickor

Mer än var tredje rör på sig för lite

Nästa