Fler kan ha nytta av fetmakirurgi

| |

Insjuknande i typ 2 diabetes minskar drastiskt hos personer som genomgår överviktskirurgi även om de inte uppfyller de formella kraven för operation. Också riskerna för hjärt- och kärlsjukdom reduceras, visar en ny svensk studie där drygt 4 000 personer följts i snitt tio år.
Dagens riktlinjer för överviktskirurgi utformades 1992 av amerikanska National Institute of Health och har blivit internationell standard. De innebär att personer med BMI över 40 eller från 35 om de också har andra riskfaktorer, som att till exempel utveckla diabetes, kan komma ifråga för operation.
Men det pågår sedan länge en medicinsk debatt om att även personer med lägre BMI kan ha nytta av operation och att man därför inte bör stirra sig blind på BMI-gränserna. En rad studier har pekat på positiva effekter även för andra grupper, i synnerhet vid dåligt kontrollerad typ 2 diabetes.
Argumenten för vidgade kriterier får nu ytterligare stöd genom nya resultat från den stora svenska SOS-studien som startade redan 1987. Forskarna har jämfört effekten av kirurgi mellan 3814 patienter som uppfyllt de formella kriterierna och 233 som inte gjorde det – de opererades innan normerna slogs fast 1992, (1)
Patienterna följdes upp i genomsnitt tio år. Resultaten visar att kirurgi dramatiskt minskat förekomsten av diabetes typ 2 med hela 70 procent hos båda grupperna jämfört med en kontrollgrupp som inte opererats. Kirurgi hade dessutom positiv effekt på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.
Forskarna bakom studien drar slutsatsen att BMI är ett begränsat mått för att bedöma vilka patienter som lämpar sig för överviktskirurgi om målet är att förebygga diabetes och påverka riskerna för hjärt- och kärlsjukdom.
–Denna väl utförda studie är ytterligare en i raden som ifrågasätter BMI som det viktigaste urvalskriteriet för vilka patienter som har nytta av viktoperationer. Kriterierna vilar på ett mer än 20-årigt beslut som redan då hade ett begränsat vetenskapligt stöd. Det är hög tid att professionen ser över detta, säger docent Dag Arvidsson, kirurg och grundare av CFTK
Centrum för titthålskirurgi (CFTK) är specialiserat på överviktskirurgi och man har opererat patienter där enbart BMI inte varit avgörande för beslutet.
I Sverige genomförs tusentals fetmaoperationer om året men behovet bedöms vara betydligt större.
(1) Kajsa Sjöholm med flera. Evaluation of Current Eligibility for Bariatric Surgery. Diabetes Care, May 2013 vol 36.
 
Källa: Centrum för Titthålskirurgi AB, CFTK

Föregående

Kostintaget normaliseras efter gastric bypass-operation

Förändrad tarmflora kan orsaka diabetes

Nästa