Fortsatta problem med vissa tungmetaller och mineraler i barnmat

| | ,

Viss barnmat innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium i varierande grad. Halterna överskrider inte de lagstiftade gränsvärden som finns, men kan i vissa fall ändå innebära en hälsorisk för små barn. Det visar en stor fördjupande undersökning från Livsmedelsverket som gjorts för att få mer kunskap om hur stora problemen är med tungmetaller och skadliga halter mineraler i barnmat. 
– Halterna av tungmetaller måste sänkas ytterligare. Företagen har ett ansvar att noggrant välja ut och kontrollera sina råvaror. I EU pågår också en översyn av lagstiftningen och Livsmedelsverket jobbar för att gränsvärdena ska sänkas till en nivå som bättre skyddar barnen, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket har analyserat 92 olika livsmedel för barn: modersmjölksersättning, gröt, välling och livsmedel för speciella medicinska ändamål (modersmjölksersättning, sondnäring och kosttillägg avsedda för sjuka barn). Även vegetabiliska drycker som används som alternativ till mjölk ingår i undersökningen. Förutom arsenik, bly och kadmium har mineralerna järn, koppar och mangan analyserats.
– Liksom andra studier visar våra resultat att det finns skadliga ämnen i barnmat. Vi råder därför föräldrar att variera barnens mat, det vill säga att ge olika sorters mat, och att variera mellan olika märken. På det sättet minskar risken att fastna för en produkt som har högre halter av någon metall, säger Emma Halldin Ankarberg.

Arsenik finns främst i risprodukter

Samtliga risprodukter som undersökts – gröt, välling och risdrycker – innehöll arsenik. Särskilt risdrycker skulle kunna innebära en hälsorisk för små barn. De används ofta som ersättning för mjölk till exempelvis mjölkallergiska barn eller barn som äter veganmat och konsumeras då under en längre tid.
– Även andra studier av risdrycker visar liknande resultat. Vi ser så pass allvarligt på det här att vi avråder föräldrar från att ge risdrycker till barn under sex år, säger Emma Halldin Ankarberg.
Barngröt och välling av ris konsumeras under en kortare period i livet och även om de också innehåller arsenik behöver de inte undvikas helt. Däremot bör föräldrar inte alltid ge risbaserad gröt och välling, utan variera med andra sorter.
I dag finns ingen reglering av arsenikhalten i livsmedel, men arbetet för att införa ett gränsvärde för arsenik i ris i EU pågår. Livsmedelsverkets undersökning blir en viktig grund för det arbetet.
 Varierad mat minskar risken för skadliga mängder
Många produkter innehöll låga halter bly, men det är viktigt att halterna sänks ytterligare. Det gäller särskilt modersmjölksersättningar och produkter för sjuka barn, eftersom de ofta används som enda näringskälla. En gröt och en välling innehöll betydligt högre halter bly än övriga produkter, och även dessa halter bör sänkas.
– Även om blyhalterna i produkterna var under gränsvärdet är det oroväckande eftersom små barn är speciellt känsliga för effekterna av bly. Vi informerar nu berörda företag om resultaten och om hur viktigt det är att de får ner halterna, säger Emma Halldin Ankarberg.
Även kadmium förekom i vissa produkter. Halterna bedöms inte innebära någon hälsorisk, men det är önskvärt att också dessa halter sänks.

För mycket mangan i produkter för sjuka barn

I undersökningen analyserades även mineralerna järn, koppar och mangan. Tre produkter överskred gränsvärdet för tillåten mineralhalt för minst en av de undersökta mineralerna. I elva av de produkter som berikats med någon mineral var skillnaden mellan analyserad och deklarerad halt större än vad som kan vara acceptabelt. Detta visar på brister i företagens kontroll av produkterna, särskilt när det gäller produkter för sjuka barn där 26 procent av produkterna avvek. Livsmedelsverket informerar nu berörda kontrollmyndigheter om resultaten.
Produkterna för sjuka barn innehöll också höga halter mangan. I de flesta fall hade företagen inte tillsatt mer mangan än vad de får, enligt EU:s gränsvärde. Men när produkterna ges i de doser som anges på förpackningarna blir mängden mangan som barnen får i sig för hög.
– Små barn som enbart får exempelvis sondnäring kan få i sig mer än det så kallade tolerabla dagliga intaget av mangan.  Vi jobbar nu för att EU:s gränsvärden snarast ses över, säger Emma Halldin Ankarberg.
 

Fakta om EU:s gränsvärden för skadliga ämnen

Arsenik och kadmium finns naturligt i jorden och tas upp av växterna. Arsenik kan också finnas i det vatten som används för bevattning. Bly förekommer naturligt men är framför allt en miljöförorening och finns i jord, luft och vatten. Ofta följer alltså dessa tungmetaller med i själva råvaran som livsmedel görs av. För att hålla nere halterna har EU lagstiftade gränsvärden för många ämnen. Gränsvärden sätts så lågt som möjligt med hänsyn till de risker som konsumtionen medför och utifrån vad som är möjligt att uppnå vid odling och produktion. Riskerna bedöms utifrån vilka hälsoeffekter ett ämne kan ha, men också hur mycket man vanligen äter av ett visst livsmedel.
Men lagstiftning räcker inte, utan det är viktigt att långsiktigt arbeta för att minska spridningen av skadliga ämnen i miljön.
Källa: SLV

Föregående

D-vitaminbrist hos barn trots riktig kost

Permanent stress kan orsaka diabetes hos män

Nästa