Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

| |

Malnutrition bland inneliggande patienter är en utmaning inom slutenvården. En mätning tidigare i år visade att 44 procent av inneliggande patienter på Akademiska sjukhuset fick för lite näring. Nu inför sjukhuset en handlingsplan, som ska följas upp våren 2016.
– Undernäring riskerar att både påverka resultaten av behandlingar och förlänga vårdtiden. Orsaken kan vara sjukdomsrelaterad men även orsakas av bristfälliga rutiner inom vården. Genom ett förbättrat omhändertagande uppskattar vi att cirka hälften av fallen skulle kunna undvikas, säger Sigrid Wegener, dietist på Akademiska sjukhuset.

På Akademiska sjukhuset mäts förekomsten av undernäring årligen sedan 2005 genom punktprevalensmätningar på vårdavdelningar (Dagen nutrition). Vid starten gjordes mätningen på dåvarande kirurg och medicindivisionen. Sedan 2011 omfattas samtliga vårdavdelningar på Akademiska samt Lasarettet i Enköping. Endast barn och patienter som vårdas palliativt i livets slutskede är undantagna.
– Tack vare det nya beslutsstödet SAS har vi kunnat återkoppla resultatet från Dagen nutrition snabbare till avdelningarna. Ambitionen med handlingsplanen är att tidigt fånga in och ge rätt stöd så att färre drabbas. Nu ska personal på vårdavdelningar studera sina resultat och arbeta med förbättringar som följs upp under våren, säger vårdutvecklare Ingrid Martinsson, och fortsätter:
– Glädjande med årets mätning, som är den åttonde i ordningen,är att andelen som får mindre än hälften av sitt beräknade energibehov har sjunkit från 23 till 15 procent. Men andelen som får 75 procent eller mer av sitt energibehov är detsamma som för 2014 det vill säga 55 procent.
Källa: Akademiska sjukhuset

Föregående

Kvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

Felaktig reglering av nervceller kan orsaka en livshotande allergiliknande reaktion

Nästa