Kan självmordsbenägna patienter ha nytta av D-vitaminbehandling?

| |

En aktuell studie med 59 suicidala patienter visar att cirka 60 procent av patienterna hade D-vitaminbrist och dessutom att detta var kopplat till en ökad inflammation i kroppen. Resultaten kan få betydelse för hur självmordsbenägna patienter behandlas i framtiden menar forskarna bakom studien.
Det är ett forskarteam vid Lunds universitet, Van Andel Research Institute och Michigan State University i USA, som nu presenterar sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Psychoneuroendocrinology.
D-vitaminbrist och låga D-vitaminnivåer har tidigare kopplats ihop med psykisk sjukdom som depression och psykossjukdom. Forskargruppen som presenterar de nu aktuella rönen har i tidigare studier andra studier visat att ökad inflammation i kroppen kan vara en bidragande faktor till depression och suicidalitet.
– Nu har vi funnit en koppling mellan de låga D-vitaminnivåerna och förhöjd inflammation i blodet. Detta är första gången som denna koppling visas hos psykiatriska patienter. Vi tror att D-vitaminbrist kan vara en av underliggande förklaringar till den inflammation vi funnit hos patientgruppen, vilket i sin tur också då bidrar till depressions- och självmordssymptomen, säger Cécile Grudet, forskare vid Lunds universitet.
I studien har 59 patienter som nyligen har gjort ett självmordsförsök jämförts med 17 deprimerade icke självmordsbenägna patienter samt 14 friska personer.
Studien visar att cirka 60 procent av de självmordsbenägna patienterna hade D-vitaminbrist, medan det bara var 30 procent av deprimerade icke självmordsbenägna patienter och kontrollpersonerna som hade D-vitaminbrist.
Studien visade också ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och höga nivåer av inflammationsmarkörer (IL-1β och IL-6) hos patienterna, vilket tyder på ökad inflammation i kroppen.
Forskarteamet bakom studien menar att klinisk testning av D-vitaminnivåer kan vara till nytta för patienter med självmordssymtom.
– Då en förhöjd inflammationsnivå i kroppen tidigare har kopplats ihop med depressionssjukdom samt suicidalitet, och vår studie visar att låga D-vitaminnivåer kan vara en bidragande orsak till den ökade inflammationen, är det av intresse att undersöka om behandling med D-vitamintillskott kan vara ett bra komplement till ordinarie behandling av dessa patienter, säger Åsa Westrin, överläkare och docent vid Lunds universitet.
Studien:
”Suicidal patients are deficient in vitamin D, associated with a pro-inflammatory status in the blood”
Författare: Cécile Grudet, Johan Malm, Åsa Westrin, Lena Brundin
Psychoneuroendocrinology, September 2014
 
Källa: Lunds universitet

Föregående

Nya rön om hur insulinfrisättningen hämmas vid typ 2-diabetes

Individanpassad behandling mot stressrelaterad diabetes

Nästa