Kirurgi överlägsen metod att behandla diabetes

| |

Kirurgi är överlägset traditionell medicinsk behandling för att kontrollera typ 2 diabetes hos överviktiga och feta personer, visar två studier som presenteras i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM). Redaktionens kommentar till resultaten är studierna sannolikt kommer att få stora konsekvenser för den framtida behandlingen av typ 2 diabetes.
Allt fler i världen drabbas av typ 2 diabetes, en epidemisk utveckling som går parallellt med att allt fler blir överviktiga, den förutom ålder enskilt viktigaste riskfaktorn för att insjukna. År 2010 beräknades 8,3 procent av den vuxna befolkningen ha typ 2 diabetes och 2030 väntas siffran ha stigit till 9,9 procent. (1) Sjukdomen går också allt längre ner i åldrarna.
I Sverige har omkring 300 000 personer typ 2 diabetes. Av dem beräknas mellan 70 och 80 procent vara överviktiga eller feta, enligt Socialstyrelsen. Obehandlad diabetes kan leda till svåra komplikationer, som hjärt- och kärlsjukdom.
HbA1c – viktigt långtidsvärde
I den ena av de två nu aktuella studierna ingick 150 typ-diabetiker med ett BMI mellan 27 och 43.* Deras HbA1c, ett viktigt mått på blodsocker­kon­troll som mäter nivån under sex till åtta veckor bakåt i tiden, var 9,2 procent. (2)
Alla fick konventionell medicinsk behandling och råd om kost och motion. Två grupper opererades dessutom med antingen gastric bypass eller sleeve gastrectomy. Syftet var att ta reda på hur många i respektive grupp som efter tolv månader nått målvärdet för HbA1c på 6 procent eller lägre. 
Minskat behov av läkemedel
För dem som enbart fick medicinsk behandling var det 5 av 41 (12 procent) som nådde målet, för gastric bypass 21 av 50 (42 procent) och för sleeve gastrectomy 18 av 49 (37 procent).
Blodsockervärdet förbättrades hos alla patienter med ett HbA1c på i snitt 7,5 procent i medicingruppen mot 6,4 och 6,6 procent för gastric bypass respektive sleeve gastrectomy. Viktnedgången för den medicinska gruppen var i snitt 5,4 kilo mot mellan 25 och 29 kilo för dem som opererats, beroende på metod.
Behovet av läkemedel för att sänka blodsocker, blodfett och blodtryck minskade signifikant hos dem som opererats medan det tvärtom ökade hos dem som enbart fått medicinsk behandling.
– Detta visar att det troligen är viktigare att titta på insulinvärdena hos en patient och inte enbart titta på BMI-värden när man ska avgöra vem som bäst lämpar sig för en överviktsoperation. Sleevemetoden är fullt jämförbar med gastric bypass, men med den fördelen att biverkningarna är färre, inte minst när det gäller risken att drabbas av tarmvred efter operationen, säger Dag Arvidsson, docent i kirurgi och grundare av Centrum för Titthåls­kirurgi. Dessa resultat är smått revolutionerande och kommer att göra diabetes till en sjukdom som kan opereras bort hos många patienter.
Medicinsk behandling utan effekt
I den andra studien ingick 60 patienter med typ 2 diabetes och ett genomsnittligt BMI på 35 eller mer. En grupp fick enbart medicinsk behandling medan de andra opererades med antingen gastric bypass eller en annan metod (biliopancreatic diversion). Patienternas HbA1c-värde låg på i snitt 8,65 procent. Syftet var att se hur väl kontrollerad sjukdomen blev med respektive behandling, mätt som fasteblodsocker och HbA1c på under 6,5 procent. (3)
Vid en uppföljning efter två år var sjukdomen inte under kontroll (complete remission) hos någon av de patienter som fått enbart medicinsk behandling mot 75 procent av dem som genomgått gastric bypass och 95 procent av dem som opererats med den andra metoden. Blodsockervärdet hade förbättrats hos alla deltagare men signifikant mer hos dem som opererats.
Inte bara en fråga om BMI
Forskarna bakom studien påpekar att patienternas BMI före operation inte förutsade hur väl kontrollerade deras diabetes blev efteråt. Därför anser de att man kan ifrågasätta inställningen där BMI ses som enda kriterium för kirurgi.
Att den förbättrade blodsockerkontrollen tycks vara oberoende av viktnedgångens storlek, är gemensamt för båda studierna. Det tyder på att kirurgi även har andra fysiologiska effekter, sannolikt kopplade till tarmhormoner. 
Resultat med stor betydelse
NEJM:s experter framhåller i en kommentar till studierna att behandling av typ 2 diabetes hittills varit en medicinsk specialitet men att nu även kirurgin kan hävda framgångar inom området som effektivare än medicinsk behandling.
Experterna konstaterar att det visserligen behövs fler studier, till exempel hur varaktig förbättringen är för dem som opererats, men att resultaten sannolikt kommer att få stor betydelse för den framtida behandlingen av typ 2 diabetes.
”Framgångarna med olika typer av kirurgi vid typ 2 diabetes pekar på att det inte ska ses som en sista utväg. Det kan mycket väl övervägas tidigare i behandlingen av feta patienter med sjukdomen”, sammanfattar de sin kommentar.

Föregående

Ftalater kan ge ökad risk för typ 2-diabetes

Ny rekommendation för behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Nästa