Läkarförbundet: ”Vården av sköra äldre måste bli bättre!”

| |

Vården av sköra, äldre patienter behöver anpassas till deras faktiska behov. Det visar rapporten Varför kan inte doktorn komma? som i dag presenteras av Sveriges läkarförbund. Rapporten beskriver problem och föreslår förbättringar. Det handlar bland annat om att ge äldre och sköra patienter tillräckligt med tid hos doktorn. Bland annat måste uppföljningen av läkemedelsanvändning och bieffekter skärpas.
 
– Vi föreslår en modell som kallas ”anpassad äldresjukvård”. Den ska gälla för alla sköra äldre personer som har behov av vård och omsorg. Det gäller oavsett om man bor i sitt ordinarie boende med hemtjänst eller flyttat till ett särskilt äldreboende. På senare tid har medialt fokus riktats mot den senare gruppen. Men behovet av vård är stort även om man bor kvar hemma. Här pratar vi om äldre patienter med ofta flera diagnoser och ibland nedsatt kognitiv förmåga, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet.
Förslagen i korthet

Anpassad äldresjukvård
Läkarförbundets förslag om en ”anpassad äldresjukvård” handlar om ett tydligare ansvar för vård, omsorg och uppföljning av svårt sjuka äldre patienter som har behov av fortlöpande medicinsk tillsyn. Anpassad äldresjukvård förutsätter samverkan i team med den kommunala hemsjukvården och omsorgen samt med öppen specialistvård inte minst geriatriken. Systemet bygger på att patienten har en fast läkarkontakt i primärvården.
Inrätta en funktion med äldrevårdsöverläkare
Dagens problem kräver samordning och uppföljning på flera plan. Det gäller i hög grad i relationerna mellan olika organisatoriska enheter och personalkategorier i de sköra äldres sjukvård. En eller flera äldrevårdsöverläkare bör därför, beroende på landstingens storlek, ges i uppdrag att svara för att systemet fungerar på alla nivåer.
Fler läkare behövs i vården av de sköra äldre
Bristande kontinuitet, dålig tillgänglighet, för lite samordning och felaktig läkemedelsanvändning visar på behoven av fler läkare i vården av sköra äldre patienter. Läkaren är också den som är bäst lämpad att ha överblick över förskrivna läkemedel och att fortlöpande följa upp effekter och bieffekter.
Vården av de sköra äldre behöver granskas ytterligare
Ett nationellt utredningsuppdrag bör bland annat göra en internationell utblick över hur sköra äldres sjukvård fungerar i andra relevanta länder. Det kan finnas många intressanta lösningar och goda förebilder i vår närmaste omvärld.
Ta fram en modell för bedömning av skörhet
Beslutet om vem som är att betrakta som skör äldre bör i normalfallet tas av primärvården, eller av geriatriker, men alltid efter samråd med berörd kommunal sjukvård och omsorg samt anhöriga. Socialstyrelsen bör ta fram riktlinjer för denna bedömning så att användningen blir likartad i hela landet.
Kontaktpersoner
Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, 070-567 91 89
Susann Asplund Johansson, utredare, 070-790 34 57 (för fakta om rapporten)
Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.
 
Föregående

Uppsalaledd studie ska förbättra vården vid akuta buksmärtor

Olika typer av kostråd kan ha effekt vid fetma

Nästa