Många unga vuxna i Jönköping är överviktiga

| | ,

Var fjärde ung vuxen i Jönköping är överviktig. Majoriteten av dessa var dock normalviktiga vid 5½ års ålder och utvecklade övervikten senare. Detta visar barnläkare Christina Celsing Fåhraeus i en licentiatsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.
I avhandlingen har 671 barn i Jönköpings län följts från födseln till 20 års ålder. Studien visade att vid 20 års ålder hade 25 % av ungdomarna övervikt eller fetma. Förekomst av övervikt/fetma vid 20 års ålder analyserades i förhållande till födelsediagnoser, vikt och viktutveckling under barn- och ungdomstiden samt kariesförekomst vid 15 år.
Av de barn som hade övervikt eller fetma vid 5½ år hade 60 % även övervikt eller fetma vid 20 års ålder. Av 15-åringarna som hade övervikt eller fetma hade 79 % det även vid 20 år.
– Det viktigaste resultatet från avhandlingen är att majoriteten, 65 % av 20-åringarna som hade övervikt eller fetma var normalviktiga vid 5½ år och nästan hälften också vid 15 år, förklarar Christina Celsing Fåhraeus. Många barn utvecklade övervikt eller fetma mellan 15 och 20 år. Av de normalviktiga 15-åringarna hade 16 % övervikt eller fetma vid 20 års ålder, fortsätter hon.
Avhandlingen kunde inte visa något samband mellan födelsediagnos och förekomst av övervikt/fetma vid 20 års ålder. Ungdomar som hade övervikt eller fetma vid 15 års ålder hade betydligt fler kariesskador jämfört med normalviktiga ungdomar i samma ålder.
– Slutsatsen i avhandlingen är att det inte är tillräckligt att identifiera och behandla övervikt eller fetma under förskoleåldern för att komma åt problematiken med övervikt eller fetma vid 20 års ålder. Förebyggande råd och information måste riktas till hela barn- och ungdomspopulationen. Multidisciplinärt samarbete eftersträvas och effektiva behandlingsmetoder måste utvecklas för tonåringar som redan har övervikt eller fetma, understryker Christina Celsing Fåhraeus.
Titeln på Christina Celsing Fåhraeus licentiatsavhandling är Övervikt/fetma hos barn, ungdomar och unga vuxna i relation till vikt, viktutveckling och kariesförekomst. Disputationen ägde rum den 4 april
Källa: Hälsohögskolan, Jönköping.

Föregående

Ny rekommendation för behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Valet av fett i kosten viktigt för personer med bukfetma

Nästa