Myndigheter samverkar för hälsa i ett förändrat klimat

| |

Tio svenska myndigheter, däribland Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, har beviljats projektmedel för att starta upp en fördjupad samverkan om hälsa i ett förändrat klimat. Syftet är att vässa klimatanpassningsarbetet i Sverige genom att harmonisera och kvalitetssäkra deltagande myndigheters mål för klimatanpassning, prioritering av åtgärder samt gemensamma kriterier för uppföljning.

Angreppssättet för myndigheternas samverkan ska göras genom det tvärvetenskapliga synsättet One health, som samordnat beaktar hälsan hos människor, djur och deras gemensamma miljö. Särskilt relevanta områden är ökad livsmedelssäkerhet, minskad smittspridning av zoonoser och att bekämpa antibiotikaresistens.

Världshälsoorganisationen WHO uppmanar yrkesverksamma som har olika kompetenser och som är aktiva inom olika sektorer, såsom folkhälsa, djurhälsa, växthälsa och miljö, att gå samman för att stödja One Health-strategier. Även EU lyfter One health-perspektivet som viktigt vid konferensen One den 21-24 juni.

 

WHO:s arbete med One health:

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health

https://www.who.int/publications/m/item/one-health-high-level-expert-panel-annual-report-2021

https://www.who.int/news/item/18-03-2022-un-environment-programme-joins-alliance-to-implement-one-health-approach

https://www.who.int/teams/one-health-initiative/about-us

Källa: Folkhälsomyndigheten

Föregående

WHO Collaborating Center for Migration and Health Data and Evidence vid Uppsala Universitet

Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem

Nästa