Ny svensk undersökning om diabetes typ-2 visar: Missuppfattningar tenderar leda till att redan överviktiga kompenserar med ännu mer mat

| |

Diabetes typ-2 är nu en så allvarlig och utbredd sjukdom, att omfattande samhällsinsatser krävs.
Även den som har diabetes har ett stort ansvar för att behandlingen blir bästa möjliga. En ny undersökning visar att det finns missuppfattningar kring behandling och biverkningar som tenderar leda till att redan överviktiga personer med diabetes typ-2 kompenserar detta med ännu mera mat.
Färska uppgifter från NDR, nationella diabetesregistret, visar att hälften av männen och 60 procent av kvinnorna med typ 2-diabetes i åldern 30- 60 år är feta (har ett BMI över 30).
– Hela Europa brottas med stora problem och utmaningar kring denna allvarliga folksjukdom. Det är inte längre ett problem enbart för sjukvården, hela samhället har ett ansvar för att epidemin bromsas, säger Britt-Marie Carlsson, ordförande i Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD.
Som ett led i det arbetet genomförs Sockerkollen under Almedalsveckan i Visby. Sockerkollen erbjuder provtagning och rådgivning om förebyggande hälsovård kopplat till diabetes.
Delresultat från en ny undersökning som SFSD genomfört bland personer med typ 2-diabetes rörande hypoglykemier – dvs. för låga blodsockernivåer – visar att det finns ett stort behov av information. Hypoglykemier är en biverkan av vissa behandlingar, men missuppfattningar kring orsakssamband kan leda till att man äter extra för säkerhets skull. 44 procent av de drygt 200 tillfrågade patienterna i undersökningen, uppgav att de upplevt symptom på hypoglykemier.
– Tidigare undersökningar visar att sjuksköterskor ger information om sådant som personer med diabetes bör veta om sin sjukdom, men det är tydligt att patienter inte alltid förstått vilka behandlingar som medför risk för hypoglykemi, konstaterar Britt-Marie Carlsson.
Undersökningen presenteras i sin helhet under hösten och har genomförts på uppdrag av SFSD med ekonomiskt stöd av hälso- och sjukvårdsföretaget MSD.
Om undersökningen
Via TNS Sifos telefonomnibuss har 3 750 riksrepresentativa telefonintervjuer gjorts.
Av de intervjuade hade 202 personer säkerställd typ 2-diabetes, vilket stämmer väl överens med svenska studier över förekomst av typ 2-diabetes i befolkningen. Med säkerställd diabetes menas att diagnosen har ställts av läkare. De 202 personer har intervjuats om bland annat sin behandling, hypoglykemier och kunskaper om dessa.
Om SFSD
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes. SFSD:s uppgift är:

  • att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården .
  • att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom diabetesvården.
  • att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet.
  • att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige.
  • att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse för diabetesvårdens utveckling.
    https://www.swenurse.se/diabetesnurse
Föregående

Koppling mellan diabetes och fetma hos barn – fokus för europeisk studie

Barnöverviktsbehandling i ett familjeperspektiv

Nästa