Dietistens redaktionella råd

Det redaktionella rådets primära uppgift är att fastställa och övervara att Dietistens policy och publicistiska grund upprätthålls. Rådet har också i uppdrag att bidra med idéer och artikeluppslag, liksom att vara med att utveckla och forma tidskriftens redaktionella profil. Fackgranskning kan också utföras då detta är påkallat.

Ingrid Larsson

Klinisk näringsfysiolog, docent samt universitetssjukhusöverdietist vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg där hon arbetar vid Enheten för klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum. Hon är kliniskt verksam och bedriver klinisk forskning i området vuxna med svår obesitas. Hon har varit involverade i flera projekt vid SBU och Socialstyrelsen och ingår i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa.

 

Maria Sitell

Dietisten som tog klivet in i kommunikationsbranschen och blev kvar. Är idag verksam som kommunikationschef på Brödinstitutet.
Marias erfarenhet står på två ben, ena benet inom primärvård och folkhälsoarbetade och det andra som verksam inom näringslivet med fokus på kommunikation och opinionsbildning inom livsmedel, hälsa och vård.

 

Anette Jansson

Leg dietist och folkhälsovetare. Arbetar på Hjärt-Lungfonden som senior policyutvecklare. Arbetet består främst av att genom påverkan på beslutsfattare och politiker verka för en bättre folkhälsa. Arbetet  är såväl nationellt som internationellt inom EU, WHO och olika internationella nätverk för hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

 

Gerd Faxén Irving

Senior dietist, docent, Klinisk Geriatrik, (NVS), Karolinska Institutet. Lång klinisk erfarenhet inom njurmedicin och geriatrik på Karolinska sjukhuset. Disputerade på en avhandling om Nutritionsstatus och kognitiv funktion hos sköra äldre personer. Ingår i forskargrupper där vi arbetar multiprofessionellt.

 

Vasiliki Karigianni

Leg dietist och nutritionist med master i Nutrition med fokus på barndietetik, diabetes och övervikt. Arbetar kliniskt på Rikscentrum Barnobesitas, Karolinska  Universitetssjukhuset, med behandling av barnobesitas och samsjuklighet hos barn och ungdomar. Föreläser och utbildar framtida kostrådgivare på IntensiveKost.