Permanent stress kan orsaka diabetes hos män

| |

Män som upplever permanent stress har betydligt större risk att drabbas av diabetes än män som inte är stressade. Det visar en studie som under 35 år följt 7 500 män i Göteborg.
Vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet pågår sedan 1970-talet en större befolkningsstudie som följt hälsoutvecklingen hos män födda i Göteborg mellan 1915 och 1925.
Forskare kan med hjälp av det unika materialet nu visa att permanent stress kraftigt ökar risken för män att drabbas av diabetes typ 2.
Av de 7 994 män som inkluderades i den nya studien utvecklade 899 diabetes. Förekomsten av diabetes jämfördes sedan med en enkät som männen besvarat, där de fick gradera sin stressnivå på en sexgradig skala utifrån faktorer som till exempel irritation, ångest och sömnsvårigheter kopplat till förhållandena på arbetet eller i hemmet.
Resultaten visar att män som upplevt permanent stress hade 45 procent högre risk att få diabetes, jämfört med män som inte upplevt sig stressade. Sambandet mellan stress och diabetes är statistiskt säkerställt även efter justering för ålder, socioekonomisk status, fysisk inaktivitet, BMI, systoliskt blodtryck och användning av blodtryckssänkande medicin.
Männen som ingick i studien hade heller ingen tidigare historia av diabetes, kranskärlssjukdom eller stroke.
–Stress är idag inte erkänd som en faktor som kan orsaka diabetes. Vår studie bevisar att det verkligen finns ett oberoende samband mellan permanent stress och risken att insjukna i diabetes, vilket understryker behovet av förebyggande åtgärder, säger forskaren Masuma Novak som lett studien.
Artikeln Perceived Stress and Incidence of Type 2 Diabetes: A 35-Year Follow-up Study of Middle-Aged Swedish Men publicerades i tidskriften Diabetic Medicine i december 2012.
 
Källa: Sahlgrenska Akademin
Föregående

Fortsatta problem med vissa tungmetaller och mineraler i barnmat

Nyupptäckt protein kan bli mål för behandling av fetma och diabetes

Nästa