Sex av tio överviktsopererade blir botade från diabetes

| | ,

Överviktskirurgi är inte bara en effektiv behandlingsmetod för bestående viktminskning.  Patienterna löper mindre risk att utveckla typ 2-diabetes och två av tre som har sjukdomen före ingreppet blir botade. Framstegen presenteras tisdagen den 20 augusti under kirurgveckan i Uppsala samt vid en föreläsning för allmänheten på Akademiska: ”Överviktskirurgi – från bantning till skalpell” den 22 augusti.

Kirurgveckan är den första av tre medicinska veckor som i år arrangeras i Uppsala.
Detta är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra. Under veckorna arrangeras dessutom åtta föreläsningar för allmänheten på Akademiska sjukhuset.

– Vi ser många positiva hälsoeffekter av överviktskirurgi. Enligt en amerikansk studie, publicerad i New England Journal of Medicine i fjol, minskar risken att dö i förtid för patienter med typ 2-diabetes med sju år, jämfört med patienter som inte opereras. Det hänger samman med effekter som lägre blodfetter och sänkt blodtryck och därmed minskad risk för hjärtinfarkt och stroke. Ju högre insulinberoende man har före operation desto bättre blir hälsoeffekterna, säger Magnus Sundbom, överläkare och ansvarig för överviktskirurgi på Akademiska sjukhuset.
Han nämner också att majoriteten av de opererade blir av med sin sömnapné (många andningsuppehåll i sömnen) och att slitaget minskar på leder och knän. Enligt den svenska SoS-studien från Göteborg minskar även risken för cancer och hjärtinfarkt.
Genombrottet för kirurgisk behandling av fetma kom 2003 efter att SBU året innan publicerat rapporten Fetma – problem och åtgärder, där det konstaterades att fetman och dess följdsjukdomar ökar mycket kraftigt och att vetenskapliga utvärderingar av behandlingsmetoder visat att kirurgisk behandling är nästan ensam om att leda till bestående viktminskning.
På Akademiska sjukhuset opereras cirka 250 patienter årligen, en femdubbling jämfört med sex år tidigare. Flertalet är kvinnor (85 procent när det gäller metoden gastric bypass där det krävs ett BMI över 35 och hälften med metoden duodenal switch där det krävs ett BMI över 50). Väntetiden till gastric bypass är cirka en och en halv månad. Flertalet operationer görs via titthålskirurgi och patienterna kan ofta resa hem redan efter två dagar jämfört med fyra dagar för ett par år sedan.
– En orsak till att fler kvinnor opereras är att de har en tendens att söka vård snabbare än män, som oftare väntar tills de fått allvarliga komplikationer, konstaterar Magnus Sundbom.

De flesta som opereras är 18-60 år, men åldersgränserna är inte absoluta. Enligt Magnus Sundbom händer det att äldre, i övrigt friska personer opereras, i synnerhet om patienten har behov av höft- eller knäledsprotes, då kraftig övervikt innebär ökad risk att protesen lossnar.
Läckage och andra allvarliga komplikationer i samband med operation är ovanliga och dödligheten i Sverige ligger på 0,05 procent vilket är mycket lågt globalt sett. En uppföljande studie i Uppsala Örebro sjukvårdsregion på patienter tio år efter operation visar att nio av tio är nöjda och att endast en procent har behövt omopereras. 

Källa: Akademiska sjukhuset

Föregående

Ny förordning ersätter särnär

Uppsalaledd studie ska förbättra vården vid akuta buksmärtor

Nästa