Snusare löper ökad risk att dö i förtid

| |

Personer som snusar löper högre risk att dö en för tidig död än icke-snusare. Den högre dödligheten kan inte förklaras av socioekonomiska faktorer. Studien är den hittills största i sitt slag i världen.

Hjärt-kärlsjukdomar och övriga orsaker (andra än hjärt-kärlsjukdomar och cancer) stod för de flesta av dödsfallen. Även dödligheten i cancersjukdomar var något förhöjd bland snusarna. Före detta snusare hade också en förhöjd dödlighet, men den var lägre än bland aktiva snusare. Studien är den hittills största i sitt slag i världen.

Eftersom snusning traditionellt har förknippats med mindre gynnsam social bakgrund analyserades i en av studierna risken för olika socioekonomiska grupper att dö en för tidig död. Det visade sig att risken var förhöjd i alla grupper, det vill säga oavsett utbildningsnivå, lön och bostadsort.

Exakt på vilket sätt som snusandet orsakar högre dödlighet var lite svårare att få svar på. I studierna gick det inte att se något tydligt samband mellan snusning och kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar som övervikt, högt blodtryck, förhöjda blodfetter eller typ 2-diabetes.

Fint som snus? – Snusning, mortalitet och vad som finns däremellan

Stock.adobe.com

Föregående

Gränsvärden för PFAS i mat

Ny sensor mäter blodsockret

Nästa