Tid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

| | ,

Ett år av återkommande dietist-ledd handledning för personal på äldreboenden resulterade i en bättre måltidssituation för de äldre, bland annat avseende dukning, servering, ljudnivå och social interaktion mellan personal och brukare. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Hos vissa av de äldre som bodde på de aktuella äldreboendena påverkades minnesförmågan positivt.

I ett mat- och måltidsprojekt genomfört på åtta äldreboenden visade sig ett års handledning av personalen vara mer effektivt jämfört med mer traditionella utbildningsinsatser för att förbättra måltidsmiljön och ge förutsättningar för personalen att jobba med förändring. Under det ett-åriga projektet träffade en erfaren dietist en utvald mindre personalgrupp en gång per månad. Vid dessa tillfällen gavs gruppen tillfälle att reflektera över och diskutera hur man jobbade med mat, måltid och nutrition. Upprepade observationsstudier visade att måltidsmiljön förbättrades i flera aspekter, såsom anpassad och tilltalande dukning, erbjudande av måltidsdryck, servering av måltiden, sociala kontakter mellan personal och de äldre samt mindre störande ljud från köket.

Enkätundersökningar visade att personalen också upplevde att de hade bättre förutsättningar för förändringsarbete avseende mer positiva attityder, en tydligare ansvarsfördelning för mat och måltider samt resurser i form av tid, stöd från ledarskap och verktyg.
– Vi kunde se en fördröjd nedgång av minnesförmågan hos de äldre på de äldreboenden där personalen fått ett års handledning. Möjligen kan det förklaras av en mer stimulerande måltidsmiljö och det ökade samspelet mellan personal och de äldre, säger avhandlingens författare Johanna Törmä.

Avhandlingen visar också att undernäring fortfarande är vanligt på äldreboenden. En tredjedel (30 procent) av de boende bedömdes som undernärda och två tredjedelar (63 procent) som i risk för undernäring. Undernäring var starkt kopplat till försämrad funktionsförmåga, minnesförmåga och ökad dödlighet. Samtidigt observerades en möjlig förbättring jämfört med 1996, eftersom andelen undernärda visade sig vara var mindre vid den aktuella undersökningen som genomfördes år 2010.

Resultaten understryker betydelsen av att aktivt arbeta med att förbättra mat- och måltidsomhändertagandet av de äldre.
Johanna Törmä (2017) Implementation strategies for nutritional guidelines in nursing homes. Effects on care staff and residents. Klinisk nutrition och metabolism, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
Avhandlingen försvaras den 24 februari 2017.

Källa: Uppsala universitet

Föregående

​Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

Nästa