Uppsalaledd studie ska förbättra vården vid akuta buksmärtor

| |

Omvårdnaden av patienter som söker vård akut för buksmärtor och läggs in på kirurgisk vårdavdelning kan förbättras och patienterna bli mer delaktiga. En ny internationell forskningsstudie ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet syftar till att höja kvaliteten i vården göra informationen/dokumentationen säkrare. Studien finansieras med en miljon kronor från den statliga forskningsstiftelsen Forte (före detta FAS).
– Fokus blir patienter som söker vård på akutmottagningen för akut buksmärta och som därefter läggs in på kirurgisk vårdavdelning. I samarbete med forskare i Adelaide, Australien, kommer vi att studera omhändertagande, patienters delaktighet och information/dokumentation, säger Åsa Muntlin Athlin, forskningsansvarig sjuksköterska inom akutsjukvården på Akademiska sjukhuset.
Forskningsstudien, som består av flera delprojekt, kommer att pågå under fyra till fem år. En pilotstudie har påbörjats och resultaten därifrån förväntas bli klara under hösten.
Detta är ett av 12 vårdforskningsprojekt som i år tilldelats medel från Forte. I satsningen prioriteras tvärvetenskapliga, innovativa och patientnära projekt som inbegriper gränsöverskridande samverkan med fokus på att snabbare införa forskningsresultat i vården. I den pågående studien kommer data att samlas in via enkäter, intervjuer med patienter och närstående, men också via observationer samt registerdata.
Tidigare studier har visat på brister i informationen till patienter och närstående samt mellan personal. Likaså att patienterna inte känner sig delaktiga i sin vård och att smärtbehandlingen inte är optimal.
– Bristande dokumentation och många olika personer inblandade i patientens vård leder till brist i kontinuiteten och många överrapporteringar, vilket i sig kan vara ett hot mot patientsäkerheten och vårdkvaliteten, framhåller Åsa Muntlin Athlin.
I den tvärvetenskapliga projektgruppen ingår både sjuksköterskor, läkare och forskare. Förutom Åsa Muntlin Athlin medverkar följande forskare från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet: Eva Jangland, Martin Björck, Claes Juhlin och Lena Gunningberg.

Fakta: Forte
Statlig forskningsstiftelse som finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd (tidigare FAS). I den senaste forsknings- och innovationspropositionen fick Forte ett utökat ansvar för forskning inom vårdvetenskap och åldrande och hälsa. Under 2013 utgår sammanlagt 55 miljoner till forskning inom området.
 
Källa: Akademiska sjukhuset

Föregående

Sex av tio överviktsopererade blir botade från diabetes

Läkarförbundet: ”Vården av sköra äldre måste bli bättre!”

Nästa